Rzetelna firma
Miałeś wypadek?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie
ZGŁOSZENIE SZKODY
56 649 69 69
*

Wypadek w pracy

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i ochrony pracownika, w tym dostarczenia mu niezbędnej odzieży, szkoleń, bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego sprzętu. Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy. Następnie powinien zostać sporządzony protokół BHP, w którym zostaną wskazane okoliczności oraz przyczyny wypadku, a ponadto rozstrzygnięta kwestia ewentualnej winy lub przyczynienia się poprzez nieostrożne zachowanie pracownika lub zaniedbanie pracodawcy. Poszkodowany ma prawo domagać się stosowanego odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów i in., renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ponadto osobie, która w wyniku wypadku w pracy doznała uszczerbku na zdrowiu, przysługuje odszkodowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże w powyższym przypadku warunkiem koniecznym jest zakończone leczenie, poświadczone przez lekarza prowadzącego.