Rzetelna firma
Miałeś wypadek?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie
ZGŁOSZENIE SZKODY
56 649 69 69
*

Wypadek komunikacyjny

Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz pewności uzyskania należnego odszkodowania, polskie przepisy nakładają na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo domagać się naprawienia doznanej szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy. Należy podkreślić, że bez znaczenia pozostaje fakt pozostawania ze sprawcą wypadku w stosunkach pokrewieństwa, zobowiązanie do pokrycia pełnego odszkodowania (zarówno z tytułu szkody majątkowej, jak i osobowej) ciąży na ubezpieczycielu.

Osoba poszkodowana, która w wyniku wypadku doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może domagać się tytułem rekompensaty:

  • zwrotu kosztów leczenia, wydatków związanych z dojazdami na wizyty lekarskie, zabiegi (można żądać, aby ubezpieczyciel wyłożył z góry niezbędną sumę pieniężną do pokrycia kosztów leczenia),
  • wyrównania utraconych zarobków,
  • zwrotu kosztów, jakie poniosły osoby sprawujące opiekę nad poszkodowanym,
  • zwrotu kosztów przygotowania do innego zawodu w przypadku, gdy poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • renty,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawy rzeczy zniszczonych/utraconych w wyniku wypadku lub wypłaty ich równowartości.