Wyślij zgłoszenie


Zadzwoń Infolinia 667 122 122,

telefon stacjonarny 45 649 69 69

lub wypełnij poniższy formularz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Definicje użytych pojęć:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług poprzez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron; dane są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 roku ( Dz. U. Nr 73, poza 852 );
  2. usługobiorca - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług z Europejskim Funduszem Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn internetowych w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych przez Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu witryny internetowej lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa , mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej i dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa;
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi.
 4. Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jest zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i następuje wyłącznie po wyrażeniu przez usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zapytań i rejestracji.
 6. Zgoda usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie udzielona jest dla wewnętrznych celów marketingowych na rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa
 7. Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni przed dostępem do nich osób niepowołanych.
 8. Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  1. Wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia;
  2. Uzyskania na piśmie w terminie 30 dni , w powszechnie zrozumiałej formie, treści danych osobowych oraz następujących informacji:
   1. daty pierwszego wprowadzenia danych usługobiorcy;
   2. źródła pochodzenia danych usługobiorcy;
   3. w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom;
   4. kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.

§ 3. Realizacja praw Usługobiorcy

Realizacja praw Usługobiorcy, określonych w § 2, następuje poprzez wysłanie do Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa za pomocą poczty elektroniczną na adres kancelarii stosownego żądania wraz z podaniem imienia nazwiska Usługobiorcy.


§ 4. Zawieranie umowy i rozpoczęcie świadczenia usług

 1. Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo - handlowym na podany adres elektroniczny Usługobiorcy.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w witrynie internetowej, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

§ 5. Odpowiedzialność

Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. sp. komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.


§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 ) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 roku ( Dz. U. Nr 73, poza 852 ).
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.


Wypadek w pracy?


Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy.

Klienci o nas

Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym


Sp. z o.o. sp. Komandytowa

Szosa Chełmińska 26 (8.piętro)

87-100 Toruń

tel. 56 658 66 33

fax. 56 658 66 34

e-mail: kliknij

Masz pytanie? Napisz do nas