Wyślij zgłoszenie


Zadzwoń Infolinia 667 122 122,

telefon stacjonarny 45 649 69 69

lub wypełnij poniższy formularz

Szczegóły aktualności

Przekaż 1 % na rzecz Fundacji EFPP!

17-kwi-2019 08:41


Pozostałe aktualności

Wesołych Świąt !

23-gru-2013 14:58

W dniu Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wam życzenia aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła rodzinnej atmosfery a Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność.
Życzy EFPP

Jak jeździć zimą?

18-gru-2013 09:56

 Jak należy jeździć w zimie? Tak samo jak wiosną czy latem, tylko nieco wolniej i ostrożniej. Zdrowy rozsądek popłaca przez cały rok!

Już na wstępie muszę rozczarować tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś na temat "wrzucania auta w zakręt” czy „jazdy poślizgami”. Nie napiszemy o tym z dwu powodów. Po pierwsze – z artykułu ani nawet książki nie można się tego w żaden sposób nauczyć. Jeśli ktoś pragnie opanować takie techniki jazdy, to jedyną rozsądną metodą są ćwiczenia pod okiem instruktorów (choćby w szkole zimowej jazdy). Po drugie – wykorzystywanie tych technik na otwartej dla normalnego ruchu drodze publicznej jest karygodne.

Dlatego ograniczę się do kilku podpowiedzi oraz wskazania siedmiu najczęściej popełnianych błędów.

1. Nieprzygotowanie auta do jazdy w warunkach zimowych - Darujmy sobie kwestie korzystania z opon zimowych czy usuwania śniegu z szyb i dachu przed jazdą. O tym wszyscy Czytelnicy „AŚ”, mam nadzieję, dobrze wiedzą. Przypomnę jednak, że pojazd, w którym nierówno „biorą” hamulce, może przejeździć całe miesiące, by potem wylecieć z drogi podczas pierwszego hamowania na śliskim!

2. Niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzednika - Nic nowego, prawda? Mówili o tym już na kursie na prawo jazdy. Ale zimą zachowanie odpowiedniego odstępu to klucz do bezpiecznej jazdy. Tylko jeśli pamiętasz o tym, masz szansę skorzystać z rozmaitych technik hamowania albo uciec z drogi, gdy poprzednika ustawi „w poprzek”. Inaczej po prostu w niego walniesz i – pamiętaj! – wypadek będzie z twojej winy.

3. Zapominanie o zasadzie ograniczonego zaufania - Co ja mówię o ograniczonym zaufaniu! Zimą obowiązuje zasada nieograniczonego braku zaufania! Kierowca auta wjeżdżającego z drogi podporządkowanej może patrzeć ci w oczy, a i tak nie zatrzymać się, bo będzie zbyt ślisko.

4. Nadmierna prędkość przy wchodzeniu w zakręt - Pamiętaj – dużo ważniejsza dla czasu przejazdu (także latem i nawet w przypadku jazdy sportowej) jest prędkość w chwili wychodzenia z zakrętu. W zakręt należy więc wchodzić tak, by już podczas jego pokonywania rozpędzać pozostający w pełni pod kontrolą samochód, a nie tracić czas i nerwy na walkę o utrzymanie się na drodze, co zimą wcale nie musi się udać.

5. Zawyżona samoocena i brak wariantów awaryjnych - Konsekwencją zawyżonej samooceny jest zwykle przekonanie: „na pewno mi się uda”. Otóż – pamiętaj – wcale nie musi, bo nawet jeśli jesteś świetnym kierowcą, to błąd może popełnić ktoś inny. Kiedy więc zbliżasz się do wyślizganego zakrętu, pomyśl, co zrobisz, gdy nagle na twój pas zacznie „ześlizgiwać się” ktoś jadący z naprzeciwka. Krzaki z prawej czy rów z lewej? Bo chyba nie to drzewo dalej na prawo!

6. Arogancja wobec innych użytkowników drogi - Chcesz wyprzedzić kogoś, kto wyraźnie boi się jeździć po śliskim? Nie błyskaj światłami i nie poganiaj go klaksonem, bo jak zacznie w panice łapać pobocze, to możesz wjechać w niego, zanim zdołasz go wyprzedzić. Odczekaj i wyprzedź go elegancko, by zrozumiał, że tędy naprawdę można jechać szybciej.

/źródło:http://auto.dziennik.pl/bezpieczenstwo/szkola/artykuly/312320,jak-jezdzic-zima-7-grzechow-kazdego-kierowcy.html/

Wyższe mandaty?

02-gru-2013 10:30

Wielu kierowców twierdzi, że trudno jest jeździć po polskich drogach nigdy nie naginając przepisów. Przekraczanie prędkości jest często spotykanym zjawiskiem, bo jej ograniczenia nie zawsze (zdaniem zmotoryzowanych) są uzasadnione w danej lokalizacji. Podobnie jak fotoradary, które bywają postrzegane jako narzędzia do łatania budżetu.
W tym roku fotoradary przyniosą budżetowi tylko 82 miliony z prognozowanej kwoty 1,5 mld. Być może w 2014 r. wpływy z tytułu mandatów będą wyższe w związku z zaproponowanymi w ostatnich dniach zmianami w karaniu kierowców przekraczających prędkość. Ile może kosztować ich szybsza jazda?

Sprawdź na http://24.pl/wyzsze-mandaty-zobacz-ile-bedzie-moza-dostac-za-szybka-jazde/

Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC?

21-lis-2013 11:30

Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z uwagi na jego obowiązkowy charakter oraz miliony pojazdów na polskich drogach jest najbardziej rozpowszechnioną na rynku polisą. Nie wymaga nawet zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które de facto zawarte są w ustawie. W ślad za tym nie zawsze idzie jednak powszechna znajomość tematyki dotyczącej tego ubezpieczenia.
Czy auto, z którego właściciel nie korzysta przez dłuższy okres, musi być ubezpieczone?


TAK. Dla obowiązku ubezpieczenia, który powstaje w zasadzie najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, nie ma znaczenia to, czy w ogóle i jak często użytkowany jest pojazd oraz na jakich drogach. Co więcej, przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Omawiane ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego, jak też zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Czy można wypowiedzieć polisę w razie czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

NIE. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń ani też obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie ma więc podstaw do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ze względu na czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. W dalszym ciągu trwa obowiązek jego ubezpieczenia w tym zakresie. Pomimo czasowego wycofania pojazdu z ruchu jego posiadacz nadal korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Ponieważ obowiązkowa polisa OC zawierana jest zazwyczaj na czas oznaczony 12 miesięcy, niemożliwym jest również jej wcześniejsze wypowiedzenie.

W przypadku jednak czasowego wycofania pojazdu z ruchu skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Czy po nabyciu samochodu dotychczasowa polisa obowiązuje jedynie przez 30 dni?

NIE. Na nabywcę pojazdu przechodzą z chwilą nabycia prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez poprzedniego ubezpieczającego. Sprzedawca obowiązany jest wydać kupującemu polisę OC, która może pozostać "ważną" do końca wskazanego na niej okresu ubezpieczenia. Nabywca może jednak, ale nie musi, korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia przejętego po zbywcy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obecnie, inaczej niż na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 11 lutego 2012 r., może tego dokonać do końca okresu ubezpieczenia, a nie jedynie w okresie pierwszych 30 dni od umowy sprzedaży. W takim wypadku umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Należy tu dochować szczególnej ostrożności, bowiem najpóźniej w tym także dniu trzeba zaopatrzyć się w nową polisę OC.

Warto też wiedzieć, że aktualne rozwiązania prawne, w celu ograniczenia przypadków tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie przewidują zasady automatycznego odnowienia polisy na kolejny okres 12 miesięcy w przypadku, gdy w międzyczasie doszło do wspomnianego przejścia praw i obowiązków z polisy na nowego właściciela pojazdu.

Nie później niż 14 dni przed upływem okresu wskazanego na polisie ubezpieczyciel powinien uprzedzić ubezpieczającego o nowej umowie i wysokości składki w kolejnym okresie, łącznie z pouczeniem o możliwości wypowiedzenia aktualnej polisy.

Czy jeżeli chcę zmienić ubezpieczyciela, to muszę wypowiedzieć dotychczasową polisę, mimo że ta kończy się po roku?

TAK. Nadal obowiązuje zasada, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa komunikacyjnego OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, to dochodzi do zawarcia następnej umowy na kolejny rok bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń czy też uiszczenia nowej składki. To odnowienie polisy OC nie dochodzi jednak do skutku w sytuacji, gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za poprzedni okres ubezpieczenia. W razie automatycznego odnowienia się polisy OC na kolejne 12 miesięcy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 Czy jest możliwe wypowiedzenie jednej ze zdublowanych polis OC?

TAK, w świetle obowiązujących przepisów jest to dopuszczalne. Ubezpieczający mają możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, która odnowiła się automatycznie w wyniku niewypowiedzenia wcześniejszej polisy. Jednakże zakładowi ubezpieczeń należy zapłacić składkę za tę część okresu ubezpieczenia, który upłynął do daty wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie zdublowanego ubezpieczenia nie jest jednak konieczne wówczas, gdy obie umowy w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego zawarto z jedną i tą samą firmą ubezpieczeniową. Wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia, bez względu na liczbę polis OC dotyczących tego samego przedmiotu.

Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego nadania w placówce pocztowej, a nie z dniem doręczenia pisma do siedziby ubezpieczyciela. Obowiązuje również zasada, że zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi danego zakładu ubezpieczeń są uważane za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

Czy w przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, towarzystwo może zastosować kalkulację szkody całkowitej?

TAK, lecz w przeciwieństwie do dobrowolnych ubezpieczeń autocasco, gdzie do przyjęcia kalkulacji szkody całkowitej wystarczy osiągnięcie przez szkodę pułapu np. 70% wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody, w przypadku OC sytuacja poszkodowanych jest korzystniejsza. Jest tak ze względu na zasadę pełnego odszkodowania oraz brak możliwości odstępstw w obowiązkowych ubezpieczeniach od przyjętych w ustawach zasad rekompensaty szkody. Koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku nie może odmawiać finansowania kosztów naprawy pojazdu twierdząc, że naprawa sama w sobie jest nieopłacalna. Odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku powinno w pełni finansować koszty potrzebne do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, a nie tylko ograniczać się do wypłaty różnicy pomiędzy wartością auta sprzed oraz po kolizji (według rozliczenia tzw. szkody całkowitej).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.)

autor: Tomasz Konieczny
źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-warto-wiedziec-o-obowiazkowym-ubezpieczeniu-OC-2978604.html

Jeździsz bez ważnego OC? Sprawdź co ci grozi...

13-lis-2013 14:37

Jazda bez ważnego OC to wykroczenie za które grozi nie mała kara. A sprawa dotyczy prawdopodobnie około 250 tys. polskich kierowców. Ciebie też? Sprawdź co Ci grozi za jazdą bez ważnego OC.

1 stycznia 2013 roku zostały wprowadzone nowe wysokości kar za brak ubezpieczenia OC. Kierowcy, którzy zwlekają z opłatami zapłacą 7 proc. więcej niż w 2012 roku. Ile dokładnie? Tutaj zaczynają się schody, bo wysokość kary jest uzależniona na przykład od pojemności auta.

Kara nawet 3.200 zł

Najwyższa kara dla samochodów osobowych, czyli nakładana na kierowców aut osobowych jeżdżących bez ważnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni wynosi 3,2 tys. zł. To równowartość dwóch, minimalnych pensji. Dla samochodów ciężarowych pełna kara wynosi więcej, bo 4,8 tys. zł.

Co w sytuacji, kiedy bez ważnego OC jeździmy raptem kilka dni, bo po prostu zapomnieliśmy przedłużyć tego obowiązkowego ubezpieczenia? Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu będzie krótsza niż 14 dni, właściciel pojazdu otrzyma tylko część kary: do 3 dni - 20 proc. kary, do 14 dni - 50 proc. kary

Nie wywiniesz się

Wraz z 2013 roku ucieczka przed OC stała się mało realna. Obowiązek ten dotyczy każdego, zarejestrowanego w Polsce auta, nawet jeśli pojazd od dawna stoi w garażu lub jest nieużywany z powodu awarii. Realia są takie, że jeśli pojazd jest zarejestrowany, musi być wykupione ubezpieczenie OC i to w ściśle określonym terminie.

„Ucieczka” przed tą formą płatności staje się coraz trudniejsza. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - instytucja, która wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC w sytuacji kiedy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia lub nie został zidentyfikowany – uruchomił tzw. „wirtualnego policjanta”.

Narzędzie to wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stale monitoruje bazę polis OC. Bieżące zapełnienie bazy w zakresie obowiązkowego OC sięga 98 proc.

Szacuje się, że 16% wypadków spowodowali właśnie kierowcy z przeterminowaną polisą. Oznacza to, że prawie co 6 wypadek na drodze spowodował kierowca, który w terminie nie przedłużył polisy OC lub w ogóle jej nie wykupił.

/ źródło: http://natemat.pl/80253,jezdzisz-bez-waznego-oc-sprawdz-co-ci-za-to-grozi /

« ... 19 20 21  ... » 


Wypadek w pracy?


Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy.

Klienci o nas

Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym


Sp. z o.o. sp. Komandytowa

Szosa Chełmińska 26 (8.piętro)

87-100 Toruń

tel. 56 658 66 33

fax. 56 658 66 34

e-mail: kliknij

Masz pytanie? Napisz do nas